Doporučujeme


Naše Bannery
Toplist
Load Resource from exe file
Napísal Patrik Slučiak (Diallix)   


Ide o takzvaný Resources, kedy vložíme neaký súbor (respektíve obsah súboru - hudba, obrázky, text), do vytvoreného projektu - exe súbor, knižnica dll a podobne.
Inými slovami, chceme vytvoriť, v našom prípade, spustiteľný konzolový .exe súbor, ktorý po spustení napríklad vytiahne sám zo seba neaké iné súbory a uloží ich niekam na disk, prípadne nainštaluje.

Príklad použitia:
Mám program, ktorý má 5 častí, a tie musí prekopírovať niekam do systému. Za klasíckych okolností, by sme týchto 5 častí museli mať napríklad v jednej spoločnej zložke, odkiaľ by ich materský súbor nakopíroval do systému, prípadne by boli upnuté niekde na ftp, odkiaľ by ich materský súbor stiahol.

Použitie Resources nám umožňuje nahrať týchto 5 častí priamo do kódu materského súbora, ktorý ich po spustení načíta a prípadne ich uloží.

Výhodou je, že súbory sú uložené v kóde materského súboru a tým pádom pre okolie neviditeľné.


Tak ako všetko, aj pri postupe písania takejto aplikačky sa nám smer vetví na dve časti.

V prvej časti je nutné správnym spôsobom vložiť/importovať súbory do projektu. Pri vkladaní si súbory premenujeme na neaký typ, ktorý Visual Studio nepozná, napríklad, súbor obrazok.jpg premenujeme na typ .diall --> obrazok.diall a ten importujeme.
Nakoľko ide o nepodporovaný typ súboru .diall, Visual Studio nás vyzve k zadaniu nového typu.

Pri výzve vložíme do Visual Studia náš nový typ DIALL, s ktorým budeme pracovať.


V druhej časti je nutné naprogramovať priamo do projektu funkciu, ktorá nám daný súbor v Resources nájde, otvorí, vytiahnie nám z nej dáta a spracuje.

Je nutné si uvedomiť, že súbory nemusíme vložiť len do Resources importovaných priamo v .exe súbore. Môžme vytvoriť Resources, napríklad, v knižnici .dll, do nej importovať x súborov a z projektu .exe k nim pristupovať, spracovávať, kopírovať, inštalovať.


Pri návrhu funkcie použijeme prístup cez WinAPI.


Návrh funkcie:

main.c

void Load_Resource(int id, LPCWSTR section, LPCWSTR path)
{
    HRSRC dResource = FindResource(NULL,MAKEINTRESOURCE(id),section); //Najdi resource//
    HGLOBAL dGlobal =LoadResource(NULL, dResource); //Nacitaj zdroj - resource//
    BYTE* dData = (BYTE*)LockResource(dGlobal); //Nacitaj data zo droja - resource//
    int size = SizeofResource(NULL, dResource); //Zisti velkost zdroja - resource//


    //Definovanie vystupneho suboru (path) a ulozenie donho nacitanych dat//
    std::fstream save_file;
    save_file.open(path, std::ios::out | std::ios::binary);
    save_file.write((const char*)dData, size);

    FreeResource(dGlobal); //Free loaded resource//

}Myslím si, že navrhnutý kód je viac než jasný.

FindResource pristupuje k inštancií zdroja, v ktorom sa resource nachádza. Premenná id reprezentuje definované
                       makro (číselnú hodnotu), ako označenie daného súbora a premenná section obsahuje Typ
                       uloženej Resource, v našom prípade DIALL.

LoadResource načíta nájdenú Resource v danej inštancií zdroja.
LockResource reprezentuje časť (dáta) "vyťahovaného" súboru v dátovom zdroji Resource. Túto čast uloží do
                        premennej dData ako pointer typu BYTE, ukazujúci do tejto časti.
SizeofResource je schopná zistiť veľkosť danej dátovej časti inštancie zdroja.
FreeResource uvoľní z pamäti načítaný zdroj resource.

Pripomeniem, že inštancia zdroja je v našom prípade NULL.
Znamená to, že ako inštancia je použitý odkaz na projekt konzolovej aplikácie - "seba sama", teda na súbor .exe, v ktorom máme Resource uloženú.

Pokiaľ by sme chceli Resource načitávať z iného zdroja, tak namiesto NULL použijeme inštanciu napríklad v podobe :

 

HMODULE dRes = LoadLibrary("MyResources.dll") HRSRC dResource = FindResource (dRes,MAKEINTRESOURCE(id), section);
// ... //

 

Operáciu uloženia dát do definovaného súboru snáď není nutné popisovať.

Pokiaľ by sme mali projekt ako WinForm a chceli by sme zobraziť uloženú fotku v novom okne Formu, tak dáta z načítanej Resource ukladať nebudeme, ale naplníme nimi daný PictureBox.


Zbežne sme si veci popísali, vysvetlili, navrhli sme funkciu načítania dát zo droja Resource, môžme sa teda vrhnúť na video-ukážku, na ktorej som všetko názorne odsimuloval a vytvoril:


                                

 
Joomla ACL by AceACL