Hacking

Malware - Detecting

Upload Malware

Doporučujeme


Naše Bannery
Toplist
Meníme Dátum Čas a Rok vytvorených súborov
Napísal Patrik Slučiak (Diallix)   
Streda, 17 Október 2018 07:08

Meníme dátum, čas a rok vytvorených súborov v počítači.
 

Dnes si ukážeme ako meniť informácie o súbore, konkrétne dátum, čas, a rok súboru.

Ak si poviete, "Kčomu je nám to dobré", tak si je nutné uvedomiť, že bezpečnostné utility vytvárajú log, v ktorom zobrazujú vytvorené súbory a podobne. Jedným z faktorov, ktorý ovplivňuje ich úsudok je práve spomínané výtvorenie súborov. V tomto tutoriále si navrhneme funkciu, ktorá zmení informácie o vytvorenom súbore.
#include "Convert.h" //http://diallix.net/programing/159-moduleofconvert #include "WinAPI.h" //http://diallix.net/programing/163-module
void ChangeFileTimeForFile(char * locationfile) { SYSTEMTIME systemtime; GetSystemTime(&systemtime);
systemtime.wDay = 01; systemtime.wMonth = 12; systemtime.wYear = 2013; systemtime.wHour = 15; systemtime.wMinute = 30;
FILETIME currentfiletime;
SystemTimeToFileTime(&systemtime, &tfiletime);
HANDLE filename = CreateFileA( locationfile, FILE_WRITE_ATTRIBUTES, FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE, NULL,
OPEN_EXISTING,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
SetFileTime(filename, &tfiletime, &tfiletime,&tfiletime);
CloseHandle(filename);
}

int _cdecl main (void)

{
ChangeFileTimeForFile("c:\\file.txt");
}


 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Celá funkcia je zakonpovaná do headeru WinAPI.h WinAPI.h


#include "WinAPI.h" //https://www.diallix.net/programing/163-module

int _cdecl main (void) 
{
  ::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->SystemIntegrity(::Diall_WinApi::Privilege::ENABLE); 
::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->ChangeFilteTimeForFile("c:\\diallix",21, 03, 2019, 01, 05);
return 0; }


 
Joomla ACL by AceACL