Administrátori webových sídiel DIALLIX.net, NetBot.sk, MBRPROTECTOR.com, ELECTROWILD.net (ďalej len „webové sídla“) upozorňujú, že akékoľvek počítačové programy nachádzajúce sa vo verejne prístupnej sekcií či privátnej sekcií webových sídiel (ďalej len „počítačové programy“) neboli a nie sú určené k neoprávnenej výrobe platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty, k neoprávnenému prístupu či zásahu do počítačového systému a/alebo počítačového údaja, k neoprávnenému zachytávaniu počítačových údajov, k výrobe a držbe prístupového zariadenia, hesla do počítačového programu alebo iných údajov, k výrobe a držbe falšovateľského náčinia či k páchaniu akejkoľvek inej protiprávnej činnosti v zmysle najmä, nie však výlučne, zákona č. 300/2005 Z. z., trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TP“) či iného právneho predpisu.

Za akékoľvek používanie, šírenie, uchovávanie či iné nakladanie s počítačovými programami smerujúce najmä, nie však výlučne, k vyššie uvedeným neoprávneným činnostiam (ďalej len „neoprávnené nakladanie“) je v zmysle príslušných ustanovení TP či iných právnych predpisov zodpovedná osoba, ktorá s počítačovými programami neoprávnene naložila.


JUDr. Dávid Slučiak

Odkazy


TOPlist